!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma

 

 

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska skriftligen fram-ställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans en röst. Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Du kan läsa mer om vad som gäller för föreningsstämma i våra stadgar se bl.a. 4§, 17§, 18§, 19§, 20§ och 21§.