!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

 

 

Om regler för andrahansuthyrning finns att läsa i 32 § i våra stadgar. Vi vill dock här göra ett förtydligande av föreningens policy då det gäller uthyrning av bostad i andra hand.

För att få hyra ut i andrahand måste du ansöka om tillstånd från styrelsen, antingen genom att mejla till styrelsen@nackakyrkby.se eller lägga skrivelse i föreningsbrevlådan Blomstervägen 48

 

Bakgrund

Att bo i bostadsrätt skiljer sig avsevärt från att bo i hyreslägenhet. En viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening är att bostadsrättsinnehavarna verkligen bor i sina lägenheter. Det ligger ju också i föreningens intresse att så många som möjligt är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen.


En omfattande andrahandsuthyrning i vår förening medför, som vi ser det flera problem, bland annat att anonymiteten ökar och att en hyresgäst i allmänhet har mycket litet eller inget intresse för föreningen. Vidare är det svårt att engagera medlemmar som inte själva bor i sina lägenheter. Styrelsen har därför en restriktiv policy till andrahandsuthyrning.

 

Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse är när någon annan än innehavaren självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om man lånar ut sin lägenhet till någon inom den närmsta familjekretsen.

Brf Nacka Kyrkby följer bostadsrättslagen och hyresnämndens praxis vid behandlingen av ansökningar om upplåtelser i andra hand. (Reglerna om andrahandsupplåtelse finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen).

Därutöver gäller följande regler för andrahandsupplåtelser inom föreningen.

Regler

För att hyra ut i andra hand måste man, innan uthyrning sker, ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå

  • varför lägenheten ska hyras ut
  • till vem den ska hyras ut
  • hur lång tid den ska hyras ut
  • innehavarens kontaktuppgifter under uthyrningstiden

Förtryckt blankett för ansökan kan fås från styrelsen. Besked om beslut på inkommen ansökan lämnas av styrelsen efter nästkommande styrelsemöte.

Rätten till uthyrning i andra hand är alltid begränsad till fall där den fyller ett verkligt behov. Det skall därför föreligga en tvångssituation som gör att bostadsrättsinnehavaren ej tillfälligtvis kan nyttja lägenheten. Tillstånd ges därför för högst ett år i taget.

För beviljande av andrahandsuthyrning ska bostadsrättsinnehavaren även ha för avsikt och förmåga att flytta tillbaka till sin lägenhet.

Hyrs lägenheten ut utan styrelsens godkännande riskerar bostadsrätts-havaren att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp denne för avflyttning.  Det är därför viktigt att ansökan lämnas in i god tid innan det är tänkt att lägenheten ska hyras ut.

Förnyad ansökan skall ha inkommit till styrelsen senast 30 dagar innan tiden för godkänd andrahandsupplåtelse går ut. Om så inte sker anses uthyrningen olovlig och ger föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren.

 

Parkering 

Om bostadsrättshavaren har garageplats så får den disponeras av andrahandshyresgästen under max ett år. Avtalas förlängning av andrahandsavtalet på bostaden ingår inte garageplatsen.

Platsen går – om kö finns – till den som står på tur för en garageplats. Om bostadsrättshavaren så önskar kan han/hon ställa sig på ny plats i kön. Andrahandshyresgäst har dock aldrig rätt att ställa sig i kö eller teckna avtal för garageplats. Innehar han/hon bil är det dock ett krav att ett giltigt hyresavtal finns för parkeringsplats på något av våra parkeringsdäck.

 

Ange skäl för upplåtelse av lägenhet

Varje medlem har alltså rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand under 12 månader utan att inge intyg för skälet till upplåtelsen. Skälet måste dock alltid anges. Vid upplåtelse därutöver måste intyg för andrahandsupplåtelsen inges. Samtycke medges om:

 

  •        beaktansvärda skäl finns
  •        andrahandshyresgästen är en skötsam person. (Juridisk person   godkänns doch inte som andrahandshyresgäst).

 

Exempel på hur reglerna tillämpas i föreningen

  • Samtycke för att vara provsambo medges i högst 12 månader (inget intyg krävs)
  • Vid studier ges samtycke längst under den tid studierna omfattar (förnyelse av avtal och intyg om längre tid än 12 månader)
  • Vid tillfälligt arbete på annan ort ges samtycke i högst tre år (förnyelse av avtal och intyg om längre tid än 12 månader)

 

Vid andra beaktansvärda skäl bedöms skälig tid från fall till fall beroende på omständigheterna (förnyelse av avtal och intyg om längre tid än 12 månader)

 

Dokument

Ansökan_uthyrning_i_andra_hand.pdf 2011-09-07
Andrahandsuthyrning_info.pdf 2010-10-09

Uppdaterad 2017-09-23 av

Utskriftvänlig version